Thông Báo Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 2022

Trường Cao Đẳng Thực Hành thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 2022 hệ cao đẳng với các chuyên ngành xu hướng

  • Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: chỉ tiêu dự kiến 120
  • Ngành Lập trình automotive: chỉ tiêu dự kiến 40
  • Ngành phát triển phần mềm: chỉ tiêu dự kiến 60
  • Ngành Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin: chỉ tiêu dự kiến 40
  • Ngành kỹ thuật máy tính: chỉ tiêu dự kiến 40
  • Ngành logistics: chỉ tiêu dự kiến  20
  • Ngành thương mại điện tử: chỉ tiêu dự kiến  20

 

Thông Báo Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 2022

Thông Báo Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 2022

Thông Báo Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 2022

Thông Báo Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 2022

Thông Báo Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 2022